header-photo

Trgovina

Ugalj

image sample Pošto se nalazimo na prostorima koje je bogato rudom uglja, a i mjesto gdje je smješteno nše preduze?e dobilo je ime po rudniku uglja, ve? preko 100 godina na podru?ju opštine Ugljevik dešava se eksploatacija i prodaja komercijalnog mrkog uglja. Projektovana godišnja proizvodnja površinskog kopa rudnika Ugljevik je 1.700.000 tona rovnog mrkog uglja, 94% iskopane rude se koristi za proizvodnju elektri?ne energije, a ostatak za široku potrošnju. U našoj širokoj ponudi proizvoda i usluga mjesto je našao i ugalj. Naše preduze?e uspiješno se bavi trgovinom svhi vrsta mrkog uglja (grah, separisana kocka, komad, itd), takodje mozemo trzistu ponuditi i ekoloski ugalj (bez sumpora). Ukoliko imate potrebe za kvalitetnim mrkim ugljom, bavite se trgovinom ili ga koristite za vlastite potrebe, stojimo vam na raspolaganju.

Djubrivo

image sample Kada je rije? o mineralnim ?ubrivima odnosno gnojivima za poljoprivredu naše preduze?e sigurno zna šta je najbolje. Posjedujemo dvadeset gdina tradicije u prodaji vješta?kih mineralnih ?ubriva i azotnih mineralnih jedinjenja. Naše preduze?e je u stvari i dobilo ime po trgovini hemikalijama za poljoprivredu koja je na samom po?etku našeg razvijanja i bila osnovna djelatnost. Pošto se naše preduze?e nalazi izme?u dvije oblasti, Majevice i Semberije, izme?u dva razli?ita geografska terena, planinskog i ravni?arskog gdje se utroši blizu 30 000t mineralnih ?ubriva i azotnih jedinjenja, prije dvadeset godina uvidjeli smo prostor za trgovinu i ostvarivanje profita baš u toj grani ekonomije. Kada je rije? o Majevi?kom kraju gdje je ve?im dijelom zastupljeno vo?arstvo, u mogu?nosti smo tržištu ponuditi dovoljne koli?ine NPK - trokomponentnog ?ubriva kao i svih ostalih jedinjenja za prihranu u vocarstvu. Kada je rije? o Semberiji podru?ju gjde je zastupljeno ratarstvo u mogu?nosti smo da ponudimo sve vrste mineralnih jedinjenja vezanih za proizvodnju povr?a, vo?a kao i svih vrsta žitarica.

  • KAN - Kre?ni amonijum nitrat koji sadrži 27±0,5% azota. Osnovno hranivo je azot, dok kre?njak povoljno uti?e na osobine zemljišta, naro?ito kiselih i izvor je kalcijuma, sekundarnog hranljivog elementa biljaka. KAN je fiziološki neutralno ?ubrivo. Može se mješati sa svim fosfornim i kalijumovim ?ubrivima i primenjivati predsjetveno ili za prihranu. Narocito povoljno utu?e na sadržaj belan?evina u žitaricama, cime povecava njihovu hranljivu vjrednost.
  • NPK - trokomponentno mineralno mješano ?ubrivo nastaje sjedinjavanjem soli osnovnih hraniva azota (N), fosfora (P) i kalijuma (K). Azot poti?e iz jedinjenja kre?nog amonijum nitrata (KAN), fosfor iz jedinjenja monoamonijum fosfata (MAP), a kalijum iz kalijum hlorida (KCL). Upotrebljava se za sve usjeve i na svakom zemljištu
  • UREE-a (karbamid) sadrži 460 grama azota u kilogramu. Karbamid je najkoncentrovanije azotno djubrivo u ?vrstom stanju, koje se odlikuje neposrednim i dugoro?nim djelovanjem. Visoka rastvorljivost u vodi omogu?ava njegovu efikasnu primjenu uz navodnjavanje i prihranjivanje biljaka preko lista kao te?no djubrivo. Može se zaoravati, unositi predsjetveno ili kao prihrana usjevima.